Предмет јавне набавке број 1/2017 су добра у области енергетике