Историјат школе

Постоје писана документа која сведоче да је 1923. године постојала средња школа у Црвенки. Ради у континуитету све ове године. Има богату традицију. Мењала је називе, подручја рада и образовне профиле.

Управа Занатлијске школе Црвенка основала је средњу школу као Занатско-трговачку школу са одељењима на српском и немачком језику. Као таква трајала је до 1936. године, а од 1936. до 1943. године као Стручно продужна школа у Црвенки. Ученици су се обучавали за следећа занимања: обућар, млинар, машинбравар, кројач, зидар, столар, бачвар, трговац, крзнар, колар, пекар, електричар, гостионичар, берберин, молер, корпар, стаклар, конобар.

Министарство за индустрију ФНРЈ, одсек за стручну наставу, 1944. године формира.

Занатску школу у материјалном магацину Фабрике шећера у Црвенки. Школа ради до 1946. године и у њој су се изучавали следећи занати: стругар, електротехничар, ливац, машинбравар.

Школа у месту почиње поново са радом 1946. године под називом Стручна школа за ученике у индустрији и занатству, са великим бројем заната (механичари, електричари, стругари, ковачи, столари, пекари, фризери, кројачи, машинбравари, трговачки помоћници, колари, лимари, вајари, ливци, зидари, трговци, бравари).

Године 1951. школа мења назив у Занатска школа у којој се изучавају следећи занати: колар, ковач, машинбравар, стругар, ливац, казанџија, трговац, пекар, глодач.

Наредне, 1952. године добија назив Школа ученика у привреди и као таква траје до 1977. године. У овом периоду у школи су се изучавали следећи занати: пекар, молер, бербер, машинбравар, стругар, електричар, аутомеханичар, кројач, обућар.

Паралелно са Занатском школом односно Школом ученика у привреди  формира се и Школа за опште образовање радника, припремно одељење које је припремало ученике за полагање у средњој економској школи у Бечеју и траје до 1961. године, а затим и Школски центар за образовање КВ и ВК радника металске, електро и пољопривредне струке од 1961. до 1970. године, занимања: бравар, електричар, аутомеханичар, прецизни механичар, електроварилац, стругар, ливац, водоинсталатер, молер, тесар, и зидар. Формира се и одељење пољопривредне струке: сточар.

Заједничка средња школа почиње са радом 1975. и обавља делатност до 1988. године. Године 1977. отвара се истурено одељење Школског центра из Врбаса и траје до 1981. године, са занимањима: технологија шећера и технологија алкохола, а 1979. године отвара се истурено одељење Грађевинског школског центра “Никола Тесла” из Апатина за занимање грађевински техничар и траје до 1985. године.

Године 1988. формира се средња школа Пољопривредно-прехрамбене струке која увођењем нових подручја рада и образовних профила током година рада мења име и 1997. године добија име Пољопривредна школа, а 1999. Пољопривредно-машинска школа.

Школске 2008/2009. године школа отвара ново подручје рада личних услуга и у оквиру њега два образовна профила женски фризер и педикир маникир. У подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране отворен је нови образовни профил техничар хортикултуре. Школа мења назив у Средња стручна школа и образује ученике у три подручја рада.

 

Школа данас

skola_251016Црвенчани су из средстава месног самодоприноса за период од 1980-1985. године изградили школску зграду у којој школа и данас обавља делатност. Смештена је у ужем центру Црвенке, преко пута православног храма “Свети Сава”, на магистралном путу Кула-Сомбор, у улици Маршала Тита. У опремању школске зграде учествовали су Месна заједница, Самоуправна интересна заједница за образовање Кула и привреда Црвенке. Настава у савременој згради почиње са радом 15.01.1985. године.

Школска зграда са двориштем заузима простор од 6000 м2. Поседује кабинете са припремним просторијама за рад наставника,  добро опремљену хемијску лабораторију, уређену библиотеку, ђачке радионице за практичну наставу (пекарска, машинска,  фризерска и педикирско-маникирска). Зграда школе је окружена зеленилом и цвећем. У дворишту школе се налазе терен за рукомет, одбојку и баскет. У непосредној близини школе налази се спортска хала “Слободан Чиле Мишковић” у којој школа организује часове наставе физичког васпитања.

Саставни део школског дворишта су и воћњак, стакленик, пластеник, радионица и гаража за пољопривредне машине и продајни објекат за продају производа ђачке пекарске радионице.

Воћњак, стакленик и пластеник су под савременим системом наводњавања.

У школи раде стручни наставници, искусни у педагошкој пракси, опредељени да са љубављу раде и сарађују са ученицима.

Школа се поноси сарадњом са привредним организацијама и спортским друштвима.

Привредне организације Црвенке свесне потребе улагања у своје будуће кадрове подржавају рад школе на различите начине, кроз извођење практичне наставе у својим погонима и кроз обезбеђење материјала за потребе школе. Изузетно добру сарадњу школа остварује са СД “Црвенка”, посебно са Рукометним клубом.

Најстарија средња школа на територији општине Кула, постоји пуних 90 година, Средња стручна школа Црвенка наставља своју мисију настојећи да буде верна дугој традицији и спремна за изазове будућег времена.

Пратећи развој образовног система у нашој земљи развијамо сопствену посебност захваљујући посвећености наставника и ученика школе. Спремни смо да одговорно узмемо учешће у унапређењу образовног система, у домену својих компетенција и могућности, захваљујући пре свега: кадровским капацитетима,  континуитету у опремању  школског простора  (у складу са материјалним, хуманом и професионалном односу према делатности којом се бавимо, конструктивном укључивању наше школе у реформске процесе, активним, подршци и сарадњи Школског одбора, учешћу Савета родитеља у профилисању свих аспеката школског живота, укључивању ученика у процесе планирања, организовања, реализације и евалуације могућностима), укључивањем наставника, ученика, родитеља, партнера и сарадника школе школских пројеката.