Угледни час „Заштићена природна добра у Србији“

Списак уџбеника
8. новембар 2018.
Распоред допунске наставе
25. децембар 2018.
Списак уџбеника
8. новембар 2018.
Распоред допунске наставе
25. децембар 2018.

Угледни час „Заштићена природна добра у Србији“

Угледни час из наставног предмета Географија под називом „Заштићена природна добра у Србији“ (у оквиру наставне теме/модула Природни ресурси Србије и њихов економскогеографски значај) одржан је у петак, 30. новембра 2018. године.

Према типу, угледни час се сврстава у категорију оних на којима се врши утврђивање стечених знања, док су циљеви часа следећи: ученици треба да кроз истраживачки рад (коришћењем раније добијених упутстава предметног наставника) лоцирају националне паркове Србије, као и да се упознају са њиховим географско-туристичким одликама.

Предетни наставник је за припрему и реализацију часа користио следеће изворе знања:

а) Литература:

  1. МИЛКА БУБАЛО-ЖИВКОВИЋ, БОЈАН ЂЕРЧАН, ДАРИНКА МАКСИМОВИЋ, ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ: УЏБЕНИК ЗА СТРУЧНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2018.

б) Допунски извори знања:

1.   Grupa autora, ČUDESNA JUGOSLAVIJA, Ljubljana, MLADINSKA KNJIGA, 1982.

2.   Vuksan Obradović i saradnici, NACIONALNI PARKOVI JUGOSLAVIJE, Beograd, Institut za unapređenje robnog prometa, 1988.

3.   Jovan Đ. Marković, ENCIKLOPEDIJSKI GEOGRAFSKI LEKSIKON JUGOSLAVIJE, SARAJEVO, SVJETLOST, 1990.

4.   ДОБРИЦА ЈОВИЧИЋ, РАЗВОЈ ТУРИЗМА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ У НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА, Београд, Веларта, 1997.

5.   Томић Павле и сарадници, Туризам и заштита, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2000.

6.   СТЕВАН М. СТАНКОВИЋ, НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАППОЛИФУНКЦИОНАЛНА ТУТИСТИЧКА РЕГИЈА, Београд, ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА, 2003.

7.   Karel Natek, Marjeta Natek, DRŽAVE SVETA, Beograd, Mladinska knjiga, 2005.

8.   СРБОЉУБ Ђ. СТАМЕНОВИЋ, ДРАГИЦА Р. ГАТАРИЋ, ГЕОГРАФИЈА за 8. разред основне школе, Београд, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2007.

9. СТЕВАН М. СТАНКОВИЋ, ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, Београд, Завод за уџбенике, 2008.

10. Белешке предметног наставника (свеска из предмета Географске основе заштите животне средине), 2008.

11. Dobrica Jovičić, TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA, Novi Beograd, Ton PLUS, 2010.

12. Јован Ромелић, Љубица Ивановић, ДИДАКТИЧКИ ПРИНЦИПИ У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2011.

13. Марко В. Милошевић, Јована Бранков, Географија Србије, Београд, BIGZ, 2013.

14. Vladimir Stojanović i saradnici, Geografija životne sredine, Novi Sad, Univerzitet u       Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2014.

15. Видео материјал предметног наставника током посете Лепенском Виру, 2014.

16. Мирко Грчић и сарадници, ГЕОГРАФИЈА: ЗА III РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, Београд, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2016.

17. Милан Лалић, Национални паркови Југоисточне Европе, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2018.

18. Милан Лалић, КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ОКВИРА ЗА НАЦИОНАЛНЕ ПАРКОВЕ У ДРЖАВАМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 4. MЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА GEOBALCANICA, Охрид – Доње Коњско, доступно на http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2018.23

Ток часа:

а) Уводни део часа (3 минута): Представљање група, понављање: заштићена подручја, одлике националног парка. Током уводног дела часа предметни наставник упознаје ученике са делатношћу Међународне уније за заштиту природе (IUCN), категоријама заштићених природних добара према класификацију IUCN-a, одликама националних паркова (годинама оснивања најстаријих националних паркова у свету и Европи, разликама између америчких и европских типова националних паркова). Презентација интересантне фотографије предметног наставника из парка природе S’Albufera (Шпанија, острво Мајорка).

б) Главни део часа (30 минута): Ученичке презентације у форми плаката (ученици су претходног часа од предметног наставника добили одштампан списак сајтова које треба да користе за припремање презентација). Ученици су националне паркове презентовали следећим редоследом:

  • национални парк Фрушка гора (Јововић Милана, Маравић Анђела и Шевић Анђела),
  • национални парк Тара (Ђуричић Невена, Лучић Данило и Ћосовић Јована),
  • национални парк Копаоник (Алексић Јелена и Бабић Вања),
  • национални парк Шар-планина (Брајовић Тина, Слива Марко и Трајковски Лидија) и
  • национални парк Ђердап (Били Емилија, Боснић Жељка и Кокот Дајана).

в) Завршни део часа (12 минута): Евалуација презентација.

Часу су приствовали ученици I-1, као и запослени у Средњој стручној школи Црвенка: Мирјана Бероња и Бисерка Чапко.   

Милан Лалић